kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Przetarg na sprzedaż działki Słowik dz. nr 212/2


1 250 000 PLN

8   

Data dodania: 2019-06-10

Cena:  1 250 000 PLN

Powierzchnia działki: 14154 m2

Powierzchnia lokalu:  m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: Urząd Gminy Zgierz;

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 i art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 2204) oraz § 6 ust. 1, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 1490 ze zm.) Wójt Gminy Zgierz zawiadamia, że w dniu 9 sierpnia 2019 roku o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Zgierz przy ulicy Łęczyckiej 4, pokój nr 7 odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zgierz:

1. Działka o numerze ewidencyjnym 212/2 o powierzchni 1,4154 ha, położona w miejscowości Słowik w obrębie Słowik, zapisana w księdze wieczystej numer kw LD1G/00060022/6, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Zgierzu, V Wydziale Ksiąg Wieczystych.

Działka nr 212/2 położona w miejscowości Słowik ma kształt czworokąta, zbliżonego do kwadratu. Porośnięta jest pojedynczymi drzewami – samosiejkami oraz trawą. Nieruchomość położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A2. Działka jest niezabudowana oraz nieogrodzona. Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz dla części obrębu Słowik-Zachód zatwierdzoną Uchwałą Nr XXV/346/16 Rady Gminy Zgierz z dnia 25 sierpnia 2016 r. działka o numerze ewidencyjnym 212/2 położona w miejscowości Słowik znajduje się w jednostce planistycznej: 3P – teren zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów.

Cena nieruchomości wynosi: 1.250.000,00 zł (słownie: milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) (w tym 23% VAT).

Wadium wniesione w pieniądzu w wysokości: 62.500,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych). Jest to I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

Ogólne warunki przetargu
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w PLN w określonej wysokości, przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Gminy Zgierz: 07 8783 0004 0019 1506 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Zgierzu, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 5 sierpnia 2019 roku, wpłata ta znajdowała się na ww. rachunku.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej potwierdzenie dokonanej wpłaty wadium oraz: w przypadku osób fizycznych – dokument potwierdzający tożsamość, a w sytuacji reprezentowania innej osoby również stosowne pełnomocnictwo, w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa, w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, stosowne pełnomocnictwa. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Koszty aktu notarialnego pokrywa nabywca.
W uzasadnionych przypadkach Wójtowi Gminy Zgierz przysługuje prawo odwołania przetargu.

Bliższych informacji udziela się w pokoju numer 7 lub pod numerem telefonu (42) 716 25 15 wew. 107 lub 127

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty