kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Przetarg na sprzedaż działki stanowiącej nieużytek Nowe Oborzyska dz. nr 118/2


2 500 PLN +VAT

14   

Data dodania: 2019-06-06

Cena:  2 500 PLN +VAT

Powierzchnia działki: 706 m2

Powierzchnia lokalu:  m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: Gmina Kościan;

WÓJT GMINY KOŚCIAN ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

 

na zbycie prawa własności nieruchomości rolnej stanowiącej nieużytek, niezabudowanej położonej w miejscowości Nowe Oborzyska, Gmina Kościan, Powiat Kościański, Województwo Wielkopolskie, będącej własnością Gminy Kościan oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 118/2 o powierzchni 0,0706 ha dla której  w Sądzie Rejonowym w Kościanie prowadzona jest księga wieczysta KW PO1K/00032088/2.

Nieruchomość położona jest na obszarze nie objętym  miejscowym  planem  zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego Gminy  Kościan  zatwierdzonym  uchwałą  nr XXIV/309/17 z dnia 02.03.2017 r.  działka te położona jest  pod tereny rolne.

Cena wywoławcza nieruchomości – 2.500,00 zł

Wadium – 500,00 zł

Do ceny zbycia doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %.

Przetarg odbędzie się w dniu  03.07.2019 r. o godz. 11.00 w salce

Urzędu Gminy  Kościan  ul. Młyńska 15. (wejście od ulicy Łąkowej)

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w podanej wysokości najpóźniej do 01.07.2019 r (włącznie) przelewem na konto Gminy Kościan Nr 08 8666 0004 0106 1997 2000 0006. Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu oraz działkę której wpłata dotyczy. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Kościan. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po jego zakończeniu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zakończenia przetargu. Postąpienie nie może być niższe  niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Każda osoba przystępująca do przetargu zobowiązana jest posiadać ze sobą dowód  tożsamości.

-jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa lub poświadczonego notarialnie, upoważniającego do udziału w przetargu

-firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami notarialnymi lub poświadczonymi notarialnie.

-w przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, do przetargu muszą przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona przez uczestnika przetargu pisemna zgoda na nabycie nieruchomości, wyrażona przez drugiego współmałżonka.

Nabywca powinien wpłacić cenę nabycia nieruchomości na 1 dzień przed terminem zawarcia umowy notarialnej, o którym zostanie pisemnie powiadomiony. Środki finansowe muszą w wyznaczonym terminie wpłynąć na konto Gminy Kościan. Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu można odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przystąpieniem do przetargu złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu i zaakceptowaniu określonych w jego treści warunków. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej gruntów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kościan (pok. 21, tel. 65.512 68 55).

Wójt gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów o czym zawiadomi zainteresowanych w prasie, podając przyczynę odwołania.

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty