kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Przetarg na sprzedaż działki Stępin gm. Długołęka dz. nr 250/5


47 000 PLN +VAT

7   

Data dodania: 2019-07-11

Cena:  47 000 PLN +VAT

Powierzchnia działki: 1019 m2

Powierzchnia lokalu:  m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: Urząd Gminy Długołęka;

ZARZĄDZENIE NR 242/2019
WÓJTA GMINY DŁUGOŁĘKA
z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia II przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Długołęka, położonych w obrębie wsi Stępin

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506), art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 1, art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204, ze zm.), § 3 ust. 1 oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014r., poz. 1490), w wykonaniu § 3 ust. 2 i § 4 ust 2 uchwały Nr XLIV/735/2006 Rady Gminy Długołęka z dnia 5 września 2006r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Długołęka (Dz. Urz.Woj.Dol. Nr 214, poz. 3067 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłosić II przetargi ustne nieograniczone na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Długołęka, położonych w obrębie wsi Stępin, obejmujących działki nr 250/5 i 250/6, zwane dalej „przetargami ”:
2. Obniżyć cenę wywoławczą nieruchomości zgodnie z art. 67 ust. 2 pkt 2, w związku z art. 39 ust. 1
3. Szczegółowe warunki i terminy przetargów określa ogłoszenie, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. 1. Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 ust. 3 zarządzenia podlega:
1) wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Długołęka w terminie od 02.07.2019r. do 05.08.2019r.;
2) wywieszeniu na tablicy ogłoszeń we wsi Stępin;
3) przekazaniu do Biura Rady Gminy Długołęka;
4) zamieszczeniu na stronie internetowej www.gmina.dlugoleka.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Długołęka.
2. Wyciąg z ogłoszenia, o którym mowa w § 1 ust. 3 zarządzenia, podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargów wykonuje Komisja Przetargowa powołana odrębnym zarządzeniem.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Długołęka, ul. Robotnicza 12, 55 – 095 Mirków ogłasza II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Długołęka położonych w obrębie wsi Stępin
1. Oznaczenie nieruchomości
a) działka nr 250/5 o pow. 0,1019 ha, obręb wsi Stępin, nr księgi wieczystej WR1E/00098490/8
c) działka nr 250/6 o pow. 0,1021 ha, obręb wsi Stępin, nr księgi wieczystej WR1E/00098490/8
2. Opis nieruchomości
Działki znajdują się w miejscowości Stępin, w oddaleniu o ok. 1,5 km od drogi wojewódzkiej nr 368 (dawnej drogi krajowej nr 8) oraz ok. 10 km od węzła S8 (Dąbrowa). Działki położone są przy głównej drodze o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomości nie są ogrodzone. Teren jest płaski, porośnięty trawą, pojedynczymi krzewami i drzewami – samosiewy. Otoczenie działek stanowi zabudowa jednorodzinna o wysokim i średnim standardzie wykończenia oraz nieruchomości niezabudowane (pola uprawne). Zaplecze handlowo-usługowe znajduje się w pobliżu. Do działek nie zostały doprowadzone sieci uzbrojenia technicznego, jednakże istnieje możliwość podłączenia do sieci wodociągowej i elektroenergetycznej.
3. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
1) Teren, na którym położone są działki nr 250/5 i 250/6 przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz zabudowę zagrodową. Dodatkowo działki znajdują się w granicy strefy „B” ochrony konserwatorskiej oraz strefy „OW” obserwacji archeologicznej.
2) Szczegółowe ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość zostały określone w Uchwale nr XXI/421/2004 Rady Gminy Długołęka z dnia 29.04.2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Stępin (Dz. Urz. Woj. D. Nr 109, poz. 1942 z dnia 09.06.2004r.)
4. Cena wywoławcza nieruchomości:
a) działka nr 250/5: – 47.000 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy złotych)
b) działka nr 250/6: – 47.000 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy złotych)
Do wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
5. Termin i miejsce przetargu:
1) działka nr 250/5: 12.08.2019 r., godz. 10:00 siedziba Urzędu Gminy Długołęka, pokój 18, (parter);
2) działka nr 250/6: 12.08.2019 r., godz. 11:00 siedziba Urzędu Gminy Długołęka, pokój 18, (parter);
6. Wadium:
1) działka nr 250/5- 4.700 zł (słownie: cztery tysiące siedemset złotych);
2) działka nr 250/6- 4.700 zł (słownie: cztery tysiące siedemset złotych);
7. Termin wniesienia wadium: 06.08.2019r.
8. Nieruchomości są bez zobowiązań i obciążeń.
9. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.
10. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu:
1) dokument tożsamości lub odpis z właściwego rejestru,
2) pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) do reprezentowania osoby ubiegającej się o nabycie nieruchomości, chyba że podmiot ubiegający się o nabycie nieruchomości bierze udział w przetargu osobiście,
3) oryginał dowodu wpłaty wadium.
4) w przypadku, gdy oferentem jest osoba pozostająca w związku małżeńskim na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej (w tym prowadząca działalność gospodarczą), do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać (w oryginale) pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu,
5) w przypadku, gdy oferentem jest cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) – uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego odpisy z właściwych rejestrów, promesę lub zezwolenie na nabycie nieruchomości, w przypadku gdy takie zezwolenie jest wymagane.
Cudzoziemiec, który nie posiadał co najmniej promesy w dniu przetargu musi przedłożyć sprzedającemu zezwolenie ministra właściwego do spraw administracji na nabycie nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży pod rygorem utraty wpłaconego do przetargu wadium.
11. Wadium wnoszone jest w formie pieniężnej, na konto Gminy Długołęka nr: 11 9584 1021 2003 0300 0101 0004 – Bank Spółdzielczy w Oleśnicy Oddział w Długołęce. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na konto Gminy Długołęka. W przypadku, gdy oferentem jest osoba pozostająca w związku małżeńskim na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej, wadium musi zostać wniesione przez oboje małżonków lub w przetargu należy okazać (w oryginale) pełnomocnictwo współmałżonka do wniesienia wadium.
12. Wadium wpłacone przez zwycięzcę przetargu, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
13. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
14. O terminie zawarcia umowy zwycięzca przetargu zawiadamiany jest na piśmie.
15. W przypadku, gdy zwycięzca przetargu uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
16. Uczestnikom przetargu, którzy nie wygrali przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia przetargu. Wadium nie odebrane w terminie 3 dni od daty zakończenia przetargu zwraca się uczestnikom przetargu przekazem pocztowym, po potrąceniu opłaty pocztowej.
17. Wadium jest zwracane uczestnikom przetargu w przypadku:
1) odwołania przetargu,
2) unieważnienia przetargu,
3) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
18. Przetarg może zostać odwołany jedynie z ważnych powodów.
19. Terminy poprzednich przetargów: 24.05.2019 r.
20. Informacje dodatkowe : W protokole z przeprowadzonego przetargu kandydat na nabywcę zobowiązany będzie do oświadczenia, iż zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, posiada wiedzę nt. zapisów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. przedmiotowej nieruchomości, posiada wiedzę o przebiegających sieciach infrastruktury technicznej oraz że nie wnosi w związku z powyższym żadnych zastrzeżeń.
21. Szczegóły dotyczące przetargu można uzyskać w pok. nr 18 Urzędu Gminy Długołęka lub telefonicznie pod nr (71) 323 02 21 oraz na stronie internetowej http://dlugoleka.bip.net.pl/

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty