kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Przetarg na sprzedaż działki usługowo-mieszkaniowej Bydlino dz. nr 24/25


45 400 PLN +VAT

660   

Data dodania: 2018-12-19

Cena:  45 400 PLN +VAT

Powierzchnia działki: 1297 m2

Powierzchnia lokalu:  m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: Urząd Gminy Słupsk;

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Wójt Gminy Słupsk zgodnie z art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 2204 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2014 roku, poz. 1490 z późn. zm.), wykazem nieruchomości do sprzedaży z dnia 29.10.2018 roku, (ogłoszonym do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk i w sołectwie Bydlino w dniach od 29.10.2018r. do 19.11.2018r. i umieszczenie informacji w prasie z dnia 29.10.2018r. oraz w biuletynie informacji publicznej) ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 24/25 (Bp) o pow. 1297 m2 i cenie wywoławczej 45.400,00 złotych położonej w miejscowości Bydlino, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00035538/3.

Nr działki: 24/25

Pow. działki w ha: 0,1297

Cena wywoławcza działki w złotych (netto): 45.400,00

Wysokość wpłaty wadium w złotych (netto): 4.540,00

1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Działka objęta jest obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Słupsk Nr II/16/2014 z dnia 2014-12-18 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bydlino, ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego nr – poz. 318 z dnia 2015-02-15.

Zgodnie z powyższym planem działka nr 24/25 znajdują się na terenie oznaczonym jako:
• 70U/M – Tereny zabudowy usługowej z towarzyszeniem funkcji mieszkaniowej, Z ustaleniami szczegółowymi w zakresie zabudowy i zagospodarowania terenu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk.
2. Stan uzbrojenia:
Działka posiada możliwość podłączenie do sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej. Działka posiada dostęp do drogi wewnętrznej. Ewentualne wykonanie uzbrojenia oraz utwardzenie drogi pozostaje w zakresie nabywcy przedmiotowej nieruchomości.
3. Działka sprzedawana jest na własność.
4. Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się dnia 25 stycznia 2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34, o godz. 14,30.
5. Warunki przystąpienia do przetargu:
Uwaga! Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wymaganego wadium na działkę z podaniem numeru.

Wadium należy wnieść w pieniądzu najpóźniej do dnia 17 stycznia 2019 roku do kasy tut. Urzędu Gminy od godz. 8,00 do godz. 15,00 lub przelewem na konto Gminy Słupsk Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Ustce nr 56 9315 0004 0050 3934 2000 0010. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy, Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jak również z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2014 roku, poz. 1490 z późn. zm.).

Wadium wniesione przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zamknięciu przetargu, nie później niż po upływie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, jednak po pisemnej dyspozycji wpłacającego.
6. Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczone 23% podatku VAT, naliczonego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług obowiązującymi na dzień zawarcia umowy. Cena wywoławcza działki nie zawiera podatku VAT.

Przed zawarciem aktu notarialnego nabywca płaci dla Gminy cenę nabycia działki wraz z podatkiem VAT oraz pokrywa koszt opłat notarialnych, sądowych i za wypisy. Wysokość minimalnego postąpienia – 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu bez usprawiedliwienia lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Słupsk może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak też prawami i roszczeniami osób trzecich.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć dowody osobiste obojga małżonków. Osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego powinna mieć zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości.

Dane osobowe zawarte w protokole z przetargu posłużą do przeniesienia własności aktem notarialnym.

Wójt Gminy Słupsk ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Powyższe ogłoszenie będzie zamieszczone pod adresem internetowym www.gminaslupsk.pl „Przetargi”. Szczegółowych informacji na temat przetargów można zasięgnąć w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34 (telefon 059 8428469 w. 53)

 

Źródło pozyskania: Urząd Gminy Słupsk

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty