kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Przetarg na sprzedaż działki usługowo-mieszkaniowej Sosnowiec ul. Kombajnistów


570 000 PLN +VAT

19   

Adres: ul. Kombajnistów
Miasto:
Stan / Powiat:
Kraj: Polska
Otwórz w Google Maps

Data dodania: 2019-10-17

Cena:  570 000 PLN +VAT

Powierzchnia działki: 6307 m2

Powierzchnia lokalu:  m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: Urząd Miasta Sosnowiec;

PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA

ogłasza

drugi ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Sosnowiec położonej w Sosnowcu przy ul. Kombajnistów, oznaczonej geodezyjnie jako działka o numerze 3610/46, obręb 10 Sosnowiec, o powierzchni 6307 m2 ujawnionej w księdze wieczystej nr KA1S/00065309/8 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Wydziale VI Ksiąg Wieczystych.

Teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – uchwała Rady Miejskiej w Sosnowcu z 27 kwietnia 2017 r., nr 589/XLV/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ul. Gabriela Narutowicza, Kombajnistów i 3 Maja. W planie działka nr 3610/46 znajduje się na obszarze o symbolu Fb.15 U,MN – teren zabudowy usługowej oraz mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nowonabywca będzie zobowiązany do ustanowienia na rzecz Sosnowieckich Wodociągów S.A. nieodpłatnej służebności przesyłu dotyczącej znajdującej się na nieruchomości sieci kanalizacji sanitarnej w terminie trzech miesięcy od daty zawarcia aktu notarialnego.

1. Cena wywoławcza do przetargu wynosi – 570 000,00 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych).

Sprzedaż jest opodatkowana podatkiem VAT zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką 23 % wynikającą z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z2018 r., poz. 2174 zpóźn. zm.).

2. Nieruchomości jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich, nie jest również przedmiotem zobowiązań.

3. Przetarg odbędzie się w dniu 13 grudnia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu al. Zwycięstwa 20 w sali nr 307, II piętro, o godz. 9.00.Poprzednie przetargi odbyły się w dniach 16 listopada 2018 r., 15 lutego 2019 r., 14 czerwca 2019 r. oraz 27 września 2019 r.

4. Zainteresowani przetargiem zobowiązani są do wpłaty wadium w ustalonej wysokości iwyznaczonym terminie. Wysokość wadium wynosi 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) płatne przelewem na konto BANK PKO BP SA nr 73 1020 2313 0000 3902 0579 4468 do dnia 9 grudnia 2019 r. do godz. 18.00 (w terminie umożliwiającym potwierdzenie wpłaty wadium na koncie Gminy na dzień 9 grudnia 2019 r.).

5. Przed otwarciem przetargu uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, a osoby fizyczne pozostające wustawowej wspólności majątkowej przedkładają zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu, lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego. W przypadku zgody współmałżonka wyrażonej w formie aktu notarialnego jej kopia powinna zostać uwierzytelniona przez notariusza.

6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

7. Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

8. Koszty sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości zawieranej w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

9. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, awpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10. Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków.

11. Organizator przetargu informuje, iż w przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia technicznego nabywca powinien zapewnić służbom specjalistycznym swobodny dostęp w celu ich konserwacji, napraw, remontu, modernizacji ibieżącej eksploatacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją powinien przełożyć je na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu z właścicielami sieci. Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nieopisane przez gestorów; ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.

12. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

13. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

14. Osoby zainteresowane udziałem w przetargu zobowiązane są do zapoznania się z dokumentami przetargu, w tym ze stanem faktycznym i prawnym gruntu, przebiegającym przez teren działek uzbrojeniem technicznym, w tym przebiegiem: napowietrznej sieci wysokiego napięcia, sieci kanalizacji sanitarnej, które dostępne są do wglądu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul.Ignacego Mościckiego 14, pokój 419, IV piętro, tel. (32)29 60846.

15. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej parametrami oraz aktualnym sposobem jej zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty