click to enable zoom
Searching...
We didn't find any results
open map
View Roadmap Satellite Hybrid Terrain My Location Fullscreen
Advanced Search
we found 0 results
Your search results

Przetarg na sprzedaż garażu Zielona Góra ul. Władysława IV


17 994 PLN +VAT

8   

Address: Władysława IV
State/County:
Country: Poland
Open In Google Maps

Data dodania: 2018-11-08

Cena:  17 994 PLN +VAT

Powierzchnia działki:  m2

Powierzchnia lokalu: 16.5 m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: http://bip.zielonagora.pl/przetargi/366/514/71_2F2018/;

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ogłasza PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż garażu, stanowiącego własność Miasta Zielona Góra, położonego w Zielonej Górze przy ul. Władysława IV z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oznaczonego nr działki 527/2, o powierzchni 2 014 m 2, w obrębie 32.

Numer garażu: 24

Powierzchnia użytkowa lokalu: 16,5 m

Udział w częściach wspólnych nieruchomości (budynku i gruntu): 18/1000

Cena lokalu: 17 994,00 zł

Cena udziału w gruncie: 7 006,00 zł

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu: 25 000,00 zł

Wysokość wadium: 2 500,00 zł

Minimalna wysokość postąpienia: 250,00 zł

Nieruchomość gruntowa (oznaczona nr działki 527/2), dla której Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr ZG1E/00046577/5, stanowi własność Gminy Zielona Góra o statusie miejskim i wolna jest od obciążeń oraz zobowiązań. Działka nr 527/2 znajduje się na terenie, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla ww. terenu trwa procedura sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Władysława IV i ul. Niecałej w Zielonej Górze, podjęta uchwałą nr LXXV/890/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r.

Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie terenów osiedlowych zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej, garażowej oraz usługowej. Nieruchomość zabudowana jest trzema zespołami budynków garażowych (dwa budynki dwukondygnacyjne i jeden jednokondygnacyjny), w których znajdują się 53 garaże, o łącznej powierzchni użytkowej 942,6 m
2. W granicach działki występuje różnica poziomów. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej gminnej.

Zbywany garaż (pustostan), z którym związany jest udział wynoszący 18/1000 w częściach wspólnych budynków i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, stanowi własność Gminy Zielona Góra o statusie miejskim i wolny jest od obciążeń oraz zobowiązań. Garaż położony jest na pierwszej kondygnacji (parterze) środkowego budynku garażowego (dwukondygnacyjnego) i jest ostatnim garażem od strony południowej z wjazdem od strony zachodniej. Garaż składa się z jednego pomieszczenia, posiada kanał naprawczy i drewnianą, dwuskrzydłową bramę. Garaż nie posiada instalacji. Stan techniczny garażu określa się jako średni. Miasto Zielona Góra nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte zbywanego lokalu. Nabywca przejmuje garaż w stanie istniejącym.

Sprzedaż garażu następuje z jednoczesnym oddaniem gruntu we współużytkowanie wieczyste do dnia 5 grudnia 2101 r., w udziale 18/1000. Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50 z późn. zm.) za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę oraz opłaty roczne. Z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, z ceny wylicytowanej udziału w gruncie (wyodrębnionej z wylicytowanej ceny nieruchomości w proporcji wynikającej z ceny wywoławczej) opłaty wynosić będą:
▪ pierwsza opłata 25% ceny gruntu osiągniętej w przetargu;
▪ opłaty roczne 3% ceny gruntu osiągniętej w przetargu.

Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana na skutek zmiany wartości nieruchomości gruntowej, nie częściej niż raz na trzy lata. Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) do pierwszej opłaty i opłat rocznych, doliczony zostanie podatek od towarów i usług VAT w stawce 23%, a cena garażu zwolniona jest od podatku od towarów i usług VAT. PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ w dniu 10 grudnia 2018 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 – sala konferencyjna, pokój nr 810, piętro VIII.

Garaż można oglądać w dniach: 14 listopada 2018 r. w godz. 1000 – 1030 i 26 listopada 2018 r. w godz. 1400 – 1430.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu (w kwocie określonej w powyższej tabeli), które należy wpłacić na rachunek Urzędu Miasta Zielona Góra prowadzony przez PKO BP S.A. I ODDZIAŁ w Zielonej Górze nr: 48 1020 5402 0000 0402 0297 8161, w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 4 grudnia 2018 r. wymagana kwota znajdowała się na ww. koncie, ze wskazaniem tytułu wpłaty wadium – położenia nieruchomości oraz uczestnika przetargu, w przypadku, gdy uczestnikiem jest inny podmiot niż dokonujący wpłaty.

Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej:
▪ dowód tożsamości;
▪ pisemne oświadczenie, że zapoznały się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu, do którego nie wnoszą żadnych zastrzeżeń;
▪ osoby reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania tj. aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki, zgodę właściwych organów statutowych (zgodę wspólników, uchwałę wspólników) na nabycie nieruchomości objętej przetargiem. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej). Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, przelewem na podane konto bankowe. Osoba ustalona jako nabywca zobowiązana jest wpłacić przed podpisaniem umowy notarialnej kwotę równą cenie garażu – wyodrębnioną z wylicytowanej ceny w proporcji wynikającej z ceny wywoławczej oraz pierwszą opłatę z tytułu współużytkowania wieczystego gruntu. Koszty sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe ponosi nabywca. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania aktu notarialnego w wyznaczonym terminie spowoduje przepadek wpłaconego
wadium na rzecz Miasta Zielona Góra.

Cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej do uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości, w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana przepisami prawa.

W przypadku nieuzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego wpłacone wadium przepada na rzecz Miasta Zielona Góra. Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50 z późn. zm.). Ustanowienie odrębnej własności samodzielnego lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r., poz. 1892 z późn. zm.). Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Dla zbywanego lokalu, Miasto Zielona Góra nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2017 r. poz. 1498 z późn. zm.).

Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania ogłoszonego przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia. Ogłoszenie o przetargu zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu (piętro VII), na stronie internetowej Urzędu Miasta Zielona Góra: www.zielona-gora.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej bip.zielona-gora.pl Informacja o ogłoszeniu przetargu (wyciąg z ogłoszenia) została podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej. Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Rozwoju Miasta – w Biurze Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22, w pokoju nr 512 (piętro V) lub 703 (piętro VII) lub pod nr. tel. (+48) 68 45 64 512 i (+48) 68 45 64 703.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Zastępca Prezydenta

 

 

 

 

Źródło pozyskania: Urząd Miasta Zielona Góra

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Compare Listings