click to enable zoom
Searching...
We didn't find any results
open map
View Roadmap Satellite Hybrid Terrain My Location Fullscreen
Advanced Search
we found 0 results
Your search results

Przetarg na sprzedaż mieszkania Jelenia Góra ul. Karola Szymanowskiego 5


65 000 PLN

7   

Address: Szymanowskiego 5
State/County:
Country: Poland
Open In Google Maps

Data dodania: 2018-11-07

Cena:  65 000 PLN

Powierzchnia działki:  m2

Powierzchnia lokalu: 26.6 m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: http://bip.jeleniagora.pl/artykul/126/10251/225-2018;

OGŁOSZENIE NR 225/2018
PREZYDENT MIASTA JELENIEJ GÓRY OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Jeleniej Górze wraz ze sprzedażą związanego z tym lokalem udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu, który odbędzie się w dnia 10 grudnia 2018 roku o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Sudeckiej nr 29 – I piętro, sala nr 13.

UL. KAROLA SZYMANOWSKIEGO NR 5

Lokal mieszkalny nr 101 o ogólnej powierzchni wynoszącej 26,60 m, składa się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc . Lokal położony jest na parterze budynku. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu wynosi 0,62%. Nieruchomość gruntowa położona w granicach działki nr 24/7 o powierzchni 0,1188ha, obręb 60, AM-20, KW JG1J/00027597/4. Dla lokalu mieszkalnego prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00068091/6.

Cena wywoławcza nieruchomości: 65 000 zł, w tym:
Cena lokalu mieszkalnego 64 200 zł,
Cena udziału w gruncie 800 zł.
Wadium: 6 500 zł.

Udział gruntu w ogólnej cenie nieruchomości 1,23%. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Nieruchomość przy ul. Karola Szymanowskiego nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy Zabobrze w Jeleniej Górze, leży na obszarze oznaczonym symbolem 1M, określonym jako zainwestowane tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego.

Informuje się, iż dla wyżej wymienionego lokalu sporządzone zostało świadectwo charakterystyki energetycznej, określające wielkość energii wyrażoną w kWh/m2/rok, niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem lokalu, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 roku o charakterystyce energetycznej.

UWAGI:
Wadium w pieniądzu, w wyżej określonej wysokości winno wpłynąć na konto depozytowe Miasto Jelenia Góra – Bank MILENIUM S. A. I Oddział w Jeleniej Górze nr 97 1160 2202 0000 0000 6011 5681 najpóźniej do dnia 04 grudnia 2018 roku.
WPŁATA WADIUM WINNA ZAWIERAĆ ADRES NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ WPŁATA DOTYCZY ORAZ OZNACZENIE UCZESTNIKA PRZETARGU

Uczestnik przetargu winien:
1. Zapoznać się z przedmiotem przetargu – oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu, warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń – do uzupełnienia przed przetargiem. Lokale można oglądać w terminach ustalonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze. Informacje pod nr tel.: 75 64-95-860 lub 75 64-95-861 oraz na stronie internetowej www.zgkim-jg.pl w zakładce DO POBRANIA.
2. Okazać w dniu przetargu ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).
3. Przedłożyć – w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP.
4. Przedłożyć – w przypadku osób prawnych oraz innych podmiotów nie posiadających osobowości prawnej a podlegających rejestracji – aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź aktualna informacja z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot.
5. Przedłożyć – w przypadku wspólników spółki cywilnej – umowę spółki wraz z aktualnymi zaświadczeniami o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. W przypadku osób fizycznych (w tym również prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nieposiadających rozdzielności majątkowej do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości do majątku wspólnego lub do majątku osobistego przez małżonka.

Dokumenty opisane w punktach 3-5 oraz właściwe pełnomocnictwa winny być dostarczone najpóźniej do dnia 04 grudnia 2018 roku do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra. Osoby, które nie dostarczą dokumentów w terminie do dnia 04 grudnia 2018 roku, nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Nabywca zobowiązany jest do ustalenia, we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga zezwolenia, o którym mowa powyżej.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zwraca się niezwłocznie, po uprzedniej, pisemnej dyspozycji wpłacającego. Wypłata wadium nastąpi na wskazane konto. Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu zobowiązany jest dokonać zapłaty ceny nieruchomości na dzień przed wyznaczoną datą zawarcia umowy notarialnej na konto Miasta Jelenia Góra wskazane w protokole z przetargu. Datą dokonania wpłaty jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Umowa w formie aktu notarialnego winna być zawarta nie później niż do dnia 21 grudnia 2018 roku. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy lub nie dokona zapłaty ceny nieruchomości na dzień przed ustaloną datą zawarcia umowy przenoszącej własność, Prezydent Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Strona nabywająca zobowiązana będzie do przejęcia na siebie wszelkich obowiązków wobec Gminy Jelenia Góra z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, w tym zobowiązana będzie do uiszczania należnej opłaty rocznej z tytuły użytkowania wieczystego. Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mogą być wykorzystywane przez nabywcę tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Nabywcę, od dnia nabycia nieruchomości, wiążą wszelkie uchwały podjęte wcześniej przez właścicieli, między innymi dotyczące rocznego planu gospodarczego, wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu oraz kosztów remontu budynku i instalacji. Sprzedaż lokali opisanych w niniejszym ogłoszeniu zwolniona jest z podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług. Po nabyciu nieruchomości, nabywca zobowiązany jest do złożenia w Wydziale Finansowym ul. Sudecka nr 29, pok. 31 Urzędu Miasta Jelenia Góra deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości (lokal i grunt).

Prezydent Miasta Jeleniej Góry może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra oraz ogłoszenie w prasie, podając przyczynę odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, I piętro – pokój nr 101 lub telefonicznie pod nr 75 75-46- 300 lub 303, bądź na stronie internetowej www.nieruchomosci.jeleniagora.pl Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej www.jeleniagora.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jelenia Góra.

Komisja przetargowa przeprowadzi przetarg zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym obwieszczeniem Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w sprawie ustalenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które to objęte są niniejszym ogłoszeniem, nie wpłynęły żadne wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Z up. Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry
Zastępca Prezydenta Miasta
Jelenia Góra, 02.11.2018 roku

 

 

 

Źródło pozyskania: Urząd Miasta Jelenia Góra

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Compare Listings