kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Przetarg na sprzedaż nieruchomości – 11 działek Miastko


1 394 000 PLN +VAT

6   

Data dodania: 2019-08-12

Cena:  1 394 000 PLN +VAT

Powierzchnia działki: 51653 m2

Powierzchnia lokalu:  m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: Gmina Miastko;

BURMISTRZ MIASTKA ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miastko

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Węgorzynko, gm. Miastko o łącznej powierzchni 5,1653 ha, składająca się z jedenastu działek ewidencyjnych o numerach :

– 450 o pow. 0,2795 ha

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków grunt działki sklasyfikowany jest jako rola kl V.

– 451 o pow. 0,2203 ha

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków grunt działki sklasyfikowany jest jako rola kl V.

– 452 o pow. 0,1977 ha

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków grunt działki sklasyfikowany jest jako rola kl V.

– 453 o pow. 0,2669 ha,

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków grunt działki sklasyfikowany jest jako rola kl V.

– 454 o pow. 0,2288 ha

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków grunt działki sklasyfikowany jest jako rola kl V.

– 455 o pow. 0,1868 ha

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków grunt działki sklasyfikowany jest jako rola kl V.

– 458 o pow. 1,3353 ha

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków grunt działki sklasyfikowany jest jako rola kl V

 i VI. Na działce słupy energetyczne – 3 słupy pojedyncze średniego napięci oraz jeden słup poczwórny wysokiego napięcia.

– 459 o pow. 0,5012 ha,

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków grunt działki sklasyfikowany jest jako dr.

– 460/2 o pow. 0,5953 ha

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków grunt działki sklasyfikowany jest jako rola kl V

 i VI. Na działce słupy energetyczne – 1 pojedynczy średniego napięcia, 1 podwójny średniego napięcia oraz 1 słup poczwórny wysokiego napięcia.

– 460/3 o pow. 0,5977 ha

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków grunt działki sklasyfikowany jest jako rola kl V.

Na działce słupy energetyczne – 2 podwójne średniego napięcia praz jeden słup poczwórny średniego napięcia.

– 460/4 o pow. 0,7558 ha                                                                        

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków grunt działki sklasyfikowany jest jako rola kl V.

Na działce słupy energetyczne – 2 pojedyncze średniego napięcia i 1 podwójny średniego napięcia. Przez działkę przebiegają cztery linie energetyczne średniego napięcia.

Na części działki o obszarze 40 m2 ustanowiona jest nieograniczona w czasie służebność gruntowana na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości oznaczonej jako działka numer 21/54 z obrębu Piaszczyna, gm. Miastko, polegająca na prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej  w zakresie niezbędnym do umieszczenia przyłącza

elektroenergetycznego kablowego 15kV oraz na prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy wyżej opisanego urządzenia.

Nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. „Węgorzynko – Słupska”  przeznaczona jest na cele zieleni izolacyjnej – działka numer 458, 460/2, 460/4, usług turystycznych – działka numer 460/3, drogi dojazdowej – działka numer 459 oraz zabudowy jednorodzinnej bez funkcji usługowej – działki numer 450, 451, 452, 453, 454 i 455.

Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr SL1M/00005054/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Miastku IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI

1 394 000,00 zł.

Do ustalonej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości  w zakresie działek oznaczonych numerami 450, 451, 452, 453, 454, 455, 459 i 460/3 zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% . Podatek VAT zostanie naliczony proporcjonalnie do  udziału ceny poszczególnych działek wchodzących w skład nieruchomości ustalonej w operacie szacunkowym w stosunku do ceny nieruchomości ustalonej w wyniku przeprowadzonego przetargu.

Proporcjonalny udział procentowy w cenie nieruchomości ustalonej w operacie szacunkowym poszczególnych działek wynosi : dz. nr 450 – 6,96%, dz. nr 451 – 5,48%, dz. nr 452 – 4,92%, dz. nr 453 – 6,65%, dz. nr 454 – 5,70 %, dz. nr 455 – 4,65%, dz. nr 458 – 16,62%, dz. nr 459 – 18,72%, dz. nr 460/2 7,41%, dz. nr 460/3 – 11,16%, dz. nr 460/4 – 11,73%.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 20 września 2019r.  w Urzędzie Miejskim w Miastku, pokój nr 17 o godz. 12.00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w gotówce w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj.: 139.400,00 zł. najpóźniej do dnia 13 września 2019r. na konto Urzędu Miejskiego w Miastku w PKO BP  Nr 17 1020 2791 0000 7702 0258 4803  z określeniem numeru nieruchomości, na którą dokonywana jest wpłata wadium i okazaniem się dowodem wpłaty w dniu przetargu.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Miastku.

Uczestnicy przetargu zobowiązanie są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty :

– dokument tożsamości,

– pełnomocnicy – pełnomocnictwo do udziału w przetargu  sporządzone w formie aktu notarialnego,

– osoby fizyczne ( lub osoby prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

 

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków, wznowienie i okazanie granic nieruchomości może nastąpić na koszt nabywcy.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone. Wadium przepada na rzecz Urzędu Miejskiego, jeżeli osoba, która przetarg wygrała uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Warunkiem nabycia nieruchomości jest wpłata ceny osiągniętej w przetargu  przed zawarciem aktu notarialnego.

Burmistrz Miastka może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargu z uzasadnieniem podana zostanie do publicznej wiadomości w formie zastosowanej dla ogłoszenia o przetargu.

Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu udziela Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Miastku, pokój nr 12 lub telefonicznie 59 857 07 12.

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty