kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej – Pobiedziska dz. nr 1/17


860 600 PLN +VAT

1430   

Data dodania: 2019-01-16

Cena:  860 600 PLN +VAT

Powierzchnia działki: 8606 m2

Powierzchnia lokalu:  m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: Gmina Pobiedziska;

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Pobiedziskach.

Nr działki/arkusz mapy/obręb: 1/17, arkusz mapy: 29, obręb: Pobiedziska

Powierzchnia [m2]: 8606

Nr księgi wieczystej: PO1G/00028143/1

Położenie: Pobiedziska

Opis nieruchomości: W planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona w części pod tereny zabudowy usługowej, w części pod tereny zieleni urządzonej

Rodzaj zabudowy: Zabudowa usługowa, strefa zieleni urządzonej

Cena wywoławcza [zł]: 860 600,00

Wadium: 10% ceny wywoławczej

Księga wieczysta PO1G/00028143/1 dla zbywanej działki nie wykazuje obciążeń.
Zainteresowanych kupnem ww. nieruchomości wzywa się do zapoznania:
• z nieruchomościami poprzez dokonanie oględzin terenu
• z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń. Przetarg będzie ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej odpowiednio dla każdej działki.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 marca 2019 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach ul. Kościuszki 4, sala nr 101.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny na określoną działkę do dnia 26 lutego 2019 r. na konto Urzędu Bank PKO BP SA Poznań nr 13 1020 4027 0000 1302 1108 0068 na każdą pozycję przetargową oddzielnie z dopiskiem „Przetarg na działkę Nr …”.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej
– dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości
– w przypadku przedsiębiorców lub innych podmiotów niebędących przedsiębiorcami odpisem z właściwego rejestru.
– pełnomocnictwo oraz wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej w terminie podanym przez Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach.
Wylicytowana cena sprzedaży zostanie powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w ciągu trzech dni
(prosi się o podanie numeru konta, na które należy dokonać zwrotu wadium). Cena osiągnięta w przetargu + VAT będzie stanowiła naleŜność za nabycie nieruchomości i powinna być wpłacona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca ponosi dodatkowe koszty notarialne i sądowe, których wysokość określi notariusz. Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny. Poprzedni przetarg odbył się w dniu 21.11.2018 r.

Dodatkowych informacji o warunkach przetargu udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pod numerem telefonu 61 8977141, 61 8977142, 61 8977152.
Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Pobiedziskach od dnia 8.01.2019 r. do dnia 5.03.2019 r. podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie codziennej o zasięgu ogólnopolskim, oraz w sposób zwyczajowo przyjęty przez wywieszenie go w gablotach ogłoszeniowych na terenie Miasta i Gminy Pobiedziska i na stronie internetowej www.bip.pobiedziska.pl
Pobiedziska, dnia 8 stycznia 2019 r

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty