kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Przetarg na sprzedaż nieruchomości lokalowej w Stępocinie 19/6


20 500 PLN

12   

Data dodania: 2019-07-09

Cena:  20 500 PLN

Powierzchnia działki:  m2

Powierzchnia lokalu: 25.9 m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: Urząd Miasta i Gminy Nekla;

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NEKLA
ul. Dworcowa 10; 62-330 Nekla

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości lokalowej, położonej w gminie Nekla

1. lokal mieszkalny nr 6 – położony w budynku nr 19 w Stępocinie, o powierzchni 25,90 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym (pomieszczenie gospodarcze o pow. 14,50 m2) i udziałem 4040/30320 części w gruncie i nieruchomości wspólnej nr 38/3 w miejscowości Stępocin o pow. 0,1620 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1F/00019626/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 20.500,00 zł
Wadium wynosi: 1.500,00 zł

Nieruchomość sprzedawana będzie na podstawie danych z operatu ewidencji gruntów.

Przetarg odbędzie się w dniu 09.08.2019 r. o godz. 9:00  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla, parter, pokój nr USC.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Wniesienie wadium w pieniądzu, które należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Nekla – BS Kostrzyn Wlkp. O/Nekla nr 58 9075 0009 1100 0101 0012 1370 – odpowiednio wcześniej tak, żeby w dniu 06.08.2019 r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.
2. Okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości oraz:
– w przypadku ustanowienia pełnomocnika, pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem – w przypadku osób fizycznych i ich pełnomocników,
– w przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego małżonków wymagana jest obecność obojga małżonków na przetargu lub pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem małżonka do udziału w przetargu,
– w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru, aktualnego, tzn. wydanego nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem przetargu, wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada w przypadku, gdy oferent uchyla się od zawarcia umowy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w okresie 3 dni po: odwołaniu przetargu, zamknięciu przetargu, unieważnieniu przetargu, zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, w sposób uzgodniony z oferentami. Koszt sporządzenia umowy notarialnej po dokonaniu wpłaty całości ceny nabycia nieruchomości spoczywa na nabywcy.
W przypadku zaistniałych ważnych powodów Burmistrz Miasta i Gminy Nekla zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.). Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargu oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Nekli tel. (061) 4373-193

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty