kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej Chełm ul. Hutnicza


612 500 PLN

28   

Adres: ul. Hutnicza
Miasto:
Stan / Powiat:
Kraj: Polska
Otwórz w Google Maps

Data dodania: 2019-10-30

Cena:  612 500 PLN

Powierzchnia działki: 8132 m2

Powierzchnia lokalu:  m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: Urząd Miasta Chełm;

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), § 3 ust. 1, § 6 ust. 1 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490)
OGŁASZAM PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ MIASTA CHEŁM, POŁOŻONEJ W CHEŁMIE PRZY ULICY HUTNICZEJ o łącznej powierzchni 0,8132 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 9 numerami działek: 258/42 o powierzchni 0,0021 ha, 258/44 o powierzchni 0,0410 ha, 258/51 o powierzchni 0,0803 ha, 258/21 o powierzchni 0,0021 ha, 258/24 o powierzchni 0,0027 ha, 258/74 o powierzchni 0,0092ha, 258/76 o powierzchni 0,1205 ha, 258/78 o powierzchni 0,1312 ha, 258/71 o powierzchni 0,4168 ha i 258/69 o powierzchni 0,0073 ha.

Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Chełmie VI Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta KW Nr LU1C/00047265/8. Ww. działki gruntu zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełma zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Chełmie Nr XXXVII/466/01 z dnia 28 grudnia 2001 r. (ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Nr 7, poz. 255 z dnia 11 lutego 2002 r.) położone są w terenie oznaczonym symbolem planistycznym F1.U-81 – usługi, usługi komunikacji, bazy, przemysł – specjalna strefa ekonomiczna.

Ww. nieruchomość przeznaczona została do sprzedaży na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Chełm Nr 354/19 z dnia 2 września 2019 r. Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych.
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto): 612 500,00 zł (słownie: sześćset dwanaście tysięcy pięćset złotych). Przetarg odbędzie się dnia 23 grudnia 2019 r. o godzinie 10:00 w Sali Konferencyjnej Nr 1 Urzędu Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 65. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 65 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) w terminie do dnia 18 grudnia 2019 r. na konto Urzędu Miasta Chełm, Wydziału Finansowego Nr 70 1240 2223 1111 0000 3576 9525 w Banku Pekao S.A. I O/Chełm, z adnotacją: „Nieruchomość przy ul. Hutniczej- wadium”. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, osobie która nie wygra przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Informuję, że na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 482 z późn. zm.) zarządzającemu strefą przysługiwało będzie prawo pierwokupu nieruchomości.

W związku z tym:
– zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości nastąpi w formie aktu notarialnego, w terminie do dnia 14 lutego 2020 r. Uchylenie się osoby, która wygra przetarg od zawarcia aktu notarialnego w ww. wskazanym terminie spowoduje odstąpienie organizatora przetargu od zawarcia umowy, z jednoczesnym przepadkiem wpłaconego wadium,
– w przypadku wykonania przez zarządzającego strefą prawa pierwokupu, wpłacona kwota, stanowiąca cenę nabycia, zostanie nabywcy zwrócona w terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania zawiadomienia o wykonaniu tego prawa,
– w przypadku nieskorzystania przez zarządzającego strefą z prawa pierwokupu, nastąpi zawarcie umowy przeniesienia prawa własności nieruchomości w formie aktu notarialnego, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o nieskorzystaniu przez uprawnionego z prawa pierwokupu.
– Koszty warunkowej umowy sprzedaży i umowy przeniesienia prawa własności nieruchomości ponosi nabywca.
Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 65, pok. 37 w godzinach 730 do 1530 na stronie internetowej http://umchelm.bip.lubelskie.pl/index.php?id=55 oraz pod nr. tel. (82) 5643397 i (82) 5643409.
ZASTRZEGAM SOBIE PRAW O ODWOŁANIA PRZETARGU Z WAŻNYCH POWODÓW.

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty