kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Legnica ul. Gniewomierska


1 500 000 PLN

951   

Adres: ul. Gniewomierska
Miasto:
Stan / Powiat:
Kraj: Polska
Otwórz w Google Maps

Data dodania: 2019-07-30

Cena:  1 500 000 PLN

Powierzchnia działki: 41720 m2

Powierzchnia lokalu:  m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: Urząd Miasta Legnica;

Prezydent Miasta Legnicy

ogłasza przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.

Przedmiotem oferty przetargowej jest nieruchomość położona w Legnicy przy ul. Gniewomierskiej, obręb Nowa Wieś, działka nr: 64/3, pow. użytkowa 4,1720 ha

KW Nr LE1L/00096390/5

Cena wywoławcza 1.500.000,00 zł

Wadium 150.000,00 zł.

Przeznaczenie nieruchomości – W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – terenu położonego w rejonie ul. Gniewomierskiej nieruchomość znajduje się w jednostce oznaczonej symbolem 4PU – tereny produkcyjno-usługowe.

Opis nieruchomości – Nieruchomość położona przy ul. Gniewomierskiej, w niedalekiej odległości od Ronda Bitwy  Legnickiej 1241 r. Jest to obręb położony w południowej części miasta. W niedalekiej odległości znajdują się zabudowania Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Nieruchomość zabudowana trzema budynkami gospodarczymi o powierzchni zabudowy: 121 m2, 88 m2, 151 m2, przeznaczonymi do rozbiórki oraz niezewidencjonowaną rozpoczętą budową budynku (wykonane fundamenty, ściany piwnic i strop nad piwnicą) o powierzchni zabudowy ok. 360 m2 przeznaczonym do rozbiórki. Budynki gospodarcze i stan zerowy budynku usytuowane są poza linią zabudowy wyznaczoną w planie zagospodarowania przestrzennego. Dwa budynki o powierzchni zabudowy 121 m2, 151 m2, nie są użytkowane. Budynek o powierzchni zabudowy 88 m2, jest użytkowany. Na działce część nawierzchni jest utwardzona betonem, pozostały teren zadrzewiony, zakrzewiony, porośnięty chwastami. W obrębie działki znajduje się również gruz budowlany po rozebranych budynkach oraz duże ilości nawiezionej w ostatnim czasie ziemi rozmieszczone w środkowej    i przy północnej granicy działki. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio z ulicy Gniewomierskiej. Wykonany wjazd drogi planowanej 5KD L1/2. Ulica Gniewomierska jest wylotową w kierunku Gniewomierza i Legnickiego Pola w przyszłości będzie pełnić funkcję obwodnicy wschodniej miasta Legnicy w kierunku na Osiedle Piekary. Na odcinku w rejonie nieruchomości droga czteropasmowa asfaltowa. Uzbrojenie techniczne w ul. Gniewomierskiej. – sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieć energetyczna. Część przyłączy wykonanych, nie jest znany ich stan techniczny.

Uwaga:

  1. Podana w tabeli cena nie obejmuje podatku VAT. Sprzedaż nieruchomości zwolniona z podatku VAT w oparciu o przepisy art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221).
  2. Nieruchomość jest obciążona umową dzierżawy nr 24/2006 zawartą w dniu 1 października 2006 r. z osobą fizyczną na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, którego bieg rozpoczynać się będzie z pierwszym dniem każdego miesiąca lub w każdym czasie za zgodą obu stron.
  3. Warunki dostawy w media i techniczne warunki przyłączenia do istniejących sieci uzbrojenia należy uzgadniać odpowiednio z administratorami sieci i urządzeń w przewidywanym zakresie zaopatrzenia w poszczególne media.
  4. Koszty przygotowania nieruchomości do zbycia wynoszące 3.870,25 zł brutto, pokrywa nabywca nieruchomości.

Rozpoczęcie budowy w ciągu jednego roku od dnia zawarcia umowy notarialnej. Zakończenie budowy w ciągu trzech lat od dnia zawarcia umowy notarialnej

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął 25.06.2019 r.

Przetarg odbędzie się 10.09.2019 r. o godz. 13.00 w  Urzędzie Miasta Legnicy,Pl. Słowiański 8 pokój nr 318

Zainteresowani  winni  wpłacać wadium do 05.09.2019 r.

I O/Legnica 20124014731111000025212109.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości oraz potwierdzenie wniesienia wadium, osoby posiadające wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – kserokopię aktualnego odpisu z KRS, ewentualnie zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba, która nabyła przedmiot przetargu uchyli się od podpisania umowy notarialnej, traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami tel.7672-12-302, pokój 315 III p. oraz warunków przetargu 7672-12-301, pokój 313 III p. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu.

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty