kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Stanowisko urzędnicze w Wydziale Księgowości


Urząd Miejski w Gliwicach

2019-02-22  2019-03-25 14   

Miasto:
Stan / Powiat:
Kraj: Polska
Otwórz w Google Maps

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, zatrudni pracownika
na stanowisko urzędnicze w Wydziale Księgowości
w pełnym wymiarze czasu pracy

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało prowadzenie ewidencji księgowej dochodów Miasta Gliwice i Skarbu Państwa, w tym:

 • ewidencja wpłat bankowych i kasowych, przypisów i odpisów należności i innych dokumentów stanowiących podstawę zapisów księgowych,
 • sporządzanie sprawozdań w powyższym zakresie (miesięczne i kwartalne),
 • sporządzanie dokumentów stanowiących podstawę do przekazania zrealizowanych dochodów do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 • weryfikacja zapisów na kontach księgowych,
 • przygotowywanie potwierdzeń sald,
 • sporządzanie dokumentów „PK – polecenie księgowania”,
 • sporządzanie zestawień obrotów i sald,
 • sporządzanie cząstkowego sprawozdania finansowego.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe o kierunku: ekonomia, finanse, rachunkowość, zarządzanie (udokumentowane kserokopią dyplomu).
 2. Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego, w tym co najmniej 2 lat doświadczenia zawodowego w obszarze prowadzenia rachunkowości w zakresie należności (potwierdzone kserokopiami dokumentów z których wynika okres świadczenia pracy oraz zakresy wykonywanych obowiązków).
 3. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Nieposzlakowana opinia.
 7. Znajomość przepisów:
  • ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – rozdział 1, 2, 3 i 4
   (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – Dział I, rozdział 1, 2 i 4
   (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.),
  • rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
   (Dz. U. z 2017 r., poz. 1911) – treść rozporządzenia oraz załączniki 3, 5, 10, 11 i 12.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w prowadzeniu ewidencji księgowej dochodów w jednostkach samorządu terytorialnego.

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
umiejętność pracy w zespole, samodzielność, dokładność, systematyczność, odpowiedzialność i zaangażowanie.

Informacja o warunkach pracy  na stanowisku:

 1. Praca w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21, na I piętrze w pomieszczeniu, w którym pracuje ok. 20 osób.
 2. Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
 3. Obsługa urządzeń biurowych.
 4. Praca na wysokości 1-3m (istnieje konieczność używania drabiny w związku z potrzebą korzystania z szaf z nadstawkami).
 5. W miesiącach letnich praca w wysokich temperaturach.
 6. W zależności od potrzeb istnieje konieczność wyjścia lub wyjazdu poza stałe miejsce pracy.
 7. Stały dopływ informacji i gotowość do udzielania odpowiedzi w związku z obsługą klienta wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt bezpośredni, telefoniczny, pisemny).
 8. Praca w stresie i pod presją czasu.
 9. Liczne kontakty wewnętrzne w ramach wydziału i Urzędu.
 10. Dyspozycyjność.
 11. Przemieszczanie się pomiędzy kondygnacjami budynku.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru, zawierający opis dotychczasowego doświadczenia zawodowego w odniesieniu do pracy w zespole (opis osiągniętych sukcesów, zrealizowanych celów, nabytych umiejętności),
 • życiorys zawodowy,
 • kwestionariusz osobowy (opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach na stronie bip.gliwice.eu / menu przedmiotowe / OFERTY PRACY / Urząd Miejski / Ogłoszenia o naborach),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe i kwalifikacje,
 • formularz oświadczeń (opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach na stronie  bip.gliwice.eu / menu przedmiotowe / OFERTY PRACY / Urząd Miejski / Ogłoszenia o naborach).

Oświadczenia, CV, kwestionariusz oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane.
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Dokumenty należy składać do 25 marca 2019 r. do  godz. 16:00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 357. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 238-56-50.
Planowany termin testów merytorycznych – 5 kwietnia 2019 r.
Ostateczny termin testu merytorycznego zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach wraz z wykazem numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu (w odniesieniu do pkt. 1-6).
Publikacja wykazu numerów referencyjnych nastąpi do 1 kwietnia 2019 r.
Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego.

Dodatkowe informacje:

 • docelowe stanowisko przewidziane dla pracownika realizującego wyżej opisany zakres zadań to inspektor,
 • zatrudnienie nastąpi na stanowisko adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji posiadanych przez kandydata wyłonionego do zatrudnienia w wyniku naboru,
 • w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%,
 • jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia  o naborze był niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie  pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
  Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • wzory wymaganych oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach na stronie bip.gliwice.eu / menu przedmiotowe / OFERTY PRACY / Urząd Miejski / Ogłoszenia o naborach,
 • dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Gliwicach jest Prezydent Miasta Gliwice,
 • regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Gliwicach jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac,
 • zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostanie opublikowane imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby wybranej do zatrudnienia w wyniku przeprowadzonego naboru.

Okres publikacji od 21-02-2019 godz. 13:56
Źródło pozyskania: Urząd Miejski w Gliwicach

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty