kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Teren niezabudowany w Mysłowicach ul. Laryska


Oferowane do zbycia

138   

Adres: Laryska
Miasto:
Stan / Powiat:
Kraj: Polska
Otwórz w Google Maps

Data dodania: 2018-05-08

Cena: Oferowane do zbycia

Powierzchnia działki: 2889 m2

Powierzchnia lokalu:  m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: Urząd Miasta w Mysłowicach;

Informacja o terenie niezabudowanym o pow. 0,2889 ha, przeznaczonym do zbycia na cele usługowe

1. Położenie

  • Nieruchomość położona w Mysłowicach przy ulicy Laryskiej, niezabudowana.
  • Adres: 41 – 404 Mysłowice, ul. Laryska.
  • W skład nieruchomości wchodzi grunt obejmujący działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 1571/94 o pow. 2740 m2 i działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 598/91 o pow. 149 m2, na karcie mapy 4, obręb 0001 Brzezinka, objęte księgą wieczystą KA1L/00024539/4.

2. Charakterystyka działki

  • Właścicielem nieruchomości jest Gmina Mysłowice.
  • Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,2889 ha.
  • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego miasta: w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Brzezinka Północna w Mysłowicach, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 maja 2016 r. Nr XXII/346/16, teren przeznaczony został dla strefy oznaczonej symbolem U – tereny zabudowy usługowej.
  • Nieruchomość jest niezabudowana, położona na południe od centrum miasta w dzielnicy Brzezinka. Powierzchnia nieruchomości jest równa, porośnięta trawą i pojedynczymi drzewami.  W sąsiedztwie znajduje się Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki „TRÓJKĄT” oraz Ośrodek Rehabilitacyjno – Opiekuńczy.
  • Dojazd komunikacją zbiorową: autobusami linii KZK GOP Nr 76, Nr 106, Nr 219 i Nr 788.
  • Uzbrojenie – w północnej części gruntu w pasie drogi powiatowej ulicy Laryskiej przebiegają sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna i teletechniczna.

3. Sposób zagospodarowania

Szczegółowe zagospodarowanie terenu i jego zabudowa nastąpi zgodnie z ustaleniami planu miejscowego. Na nieruchomości zrealizować można będzie inwestycje zgodne z kierunkiem przeznaczenia w planie miejscowym, w tym ustalenia podstawowe to usługi zdrowia, oświaty i kultury oraz ustalenia dopuszczalne to usługi nieuciążliwe. W zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania i zagospodarowania nieruchomości jej nabywca własnym staraniem i na własny koszt, zobowiązany będzie do zrealizowania uzbrojenia technicznego dla zamierzonej inwestycji, zapewnienia dostawy mediów, a także w razie takiej konieczności uzyskania zezwolenia i dokonania wycinki istniejącej zieleni. Obsługa komunikacyjna nieruchomości odbywać się winna z ulicy Laryskiej, pod warunkiem zaprojektowania i wykonania zjazdu w zależności od sposobu wykorzystania nieruchomości, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

4.  Tryb zbycia.

Przetarg nieograniczony.

Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Mysłowicach tel. (32) 31 71 236, a informacji o możliwości zabudowy tego terenu w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta w Mysłowicach tel. kontaktowy nr (32) 3171324 w godzinach pracy urzędu.

 

Źródło pozyskania: Urząd Miasta w Mysłowicach

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty