kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Toruń Rejon ul. Olsztyńskiej dz. nr 72/19


1 900 000 PLN

670   

Adres: Olsztyńska
Miasto:
Stan / Powiat:
Kraj: Poland
Otwórz w Google Maps

Data dodania: 2018-07-09

Cena:  1 900 000 PLN

Powierzchnia działki: 8720 m2

Powierzchnia lokalu:  m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: http://www.bip.torun.pl/inw_info.php?Oferta=1826&FOf=Aktualna&WL=1&To=0&Ts=0&Kod=543&o=0&s=0;

BUKOWA KĘPA – rejon ul. Olsztyńskiej (usługi)

Adres:
Toruń, obręb nr 46, działka gruntu nr 72/19

Powierzchnia działki:
8.720 m²

Charakterystyka nieruchomości:
Zbywane grunty są niezabudowane i niezagospodarowane. Kształt każdej z działek to nieregularny wielobok. Na niektórych działkach rosną nieliczne drzewa i krzewy. Ewentualne usunięcie kolidujących z przyszłą zabudową drzew możliwe jest na wniosek i koszt nabywcy zgodnie z odrębnymi przepisami. Grunty nie są uzbrojone. W ulicy Olsztyńskiej biegną następujące sieci uzbrojenia terenu: elektroenergetyczna, wodociągowa, gazowa i kanalizacyjna. Nad działkami gruntu nr 72/21 i nr 72/22 przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 15kV, która stanowi własność gestora sieci. Dyslokacja sieci wymaga uzgodnień z jej właścicielem i odbywać się będzie na jego warunkach. Przez kompleks nieruchomości przebiegają sieci kanalizacji deszczowej kdD300, kdD600, kdD800 i kdD1000, które zostały zrealizowane w latach 90-tych na potrzeby zadania inwestycyjnego „Budowa nowej zajezdni tramwajowej w Toruniu”. Do chwili obecnej sieci te nie były eksploatowane, a ich stan techniczny nie był badany. Przyjmuje się, iż są one do likwidacji. Likwidacja sieci kanalizacji deszczowej, które przebiegają przez kompleks nieruchomości wymagać będzie uzgodnień z Gminą Miasta Toruń, Toruńskimi Wodociągami Sp. z o.o. i Miejskim Zarządem Dróg w Toruniu. Dojazd do przedmiotowych działek gruntu nie jest aktualnie urządzony. Odbywać się będzie z istniejących dróg publicznych oraz po gruntach wydzielonych i docelowo przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi, tj. po działkach gruntu nr 72/13 i nr 72/14 z obrębu nr 46, a także z działki gruntu nr 72/18, obręb nr 46, którą wydzielono zgodnie z koncepcją sporządzoną przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Toruniu i zarezerwowano pod pas drogowy o szerokości 12 metrów łączący ulicę Platanową z istniejącym zjazdem z ulicy Olsztyńskiej na wysokości zjazdu do hipermarketu Carrefour – Galeria Bielawy. Gmina Miasta Toruń umożliwi nabywcom nieruchomości nieodpłatne korzystanie z tych gruntów, znajdujących się w liniach pasów drogowych projektowanych ulic w celu urządzenia dojazdu do posesji oraz w celu uzbrojenia poszczególnych nieruchomości w infrastrukturę techniczną.

Przeznaczenie:
Nieruchomość położona jest na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ul. M. Skłodowskiej-Curie z przyległymi terenami od strony północnej, projektowaną trasą średnicową, osiedlem mieszkaniowym Rubinkowo i projektowanym przedłużeniem ul. Olimpijskiej w Toruniu, zatwierdzonym Uchwałą Nr 130/07 RMT z 2 sierpnia 2007 r., oznaczonym jako jednostka planistyczna M3-K(T)14, dla której ustalono przeznaczenie podstawowe: „komunikacja – zajezdnia tramwajowa” oraz dopuszczalne „usługi komercyjne w tym stacje paliw, drogi wewnętrzne, parkingi oraz urządzenia infrastruktury technicznej nie związane z obsługą pasa drogowego”. Dla jednostki planistycznej M3-K(T)14 plan miejscowy wprowadza m.in.: zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej, w przypadku przekroczenia norm akustycznych wymaganych dla zabudowy mieszkaniowej, nakaz wprowadzenia osłon akustycznych, w szczególności od strony zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ul. Barwnej, nakaz maksymalnej ochrony istniejących drzew (…) itd. Ponadto plan miejscowy wskazuje, iż lokalizacja obiektów w zasięgu oddziaływania elektroenergetycznych linii napowietrznych wysokiego i średniego napięcia odbywać się będzie na warunkach gestora sieci.Zgodnie z planem miejscowym obsługa komunikacyjna odbywać się będzie z dróg publicznych oznaczonych na rysunku planu symbolami M3-KD(L)2 i M3-KD(D)2 na warunkach zarządcy drogi. Plan miejscowy wprowadza zakaz zjazdów z trasy średnicowej, oznaczonej symbolem jednostki planistycznej M3-KD(GP)1. W związku z Uchwałą Rady Miasta Torunia Nr 620/17 z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Toruniu, w rejonie ulicy Olsztyńskiej, będącej własnością Gminy Miasta Toruń planowane jest przystąpienie do zmiany ww. planu miejscowego w zakresie przeznaczenia nowych terenów usługowych (dot. nowo wydzielonych działek gruntu od nr 72/19 do nr 72/22) i nowej lokalnej drogi publicznej, będącej przedłużeniem ul. Platanowej do ul. Olsztyńskiej, na wysokości zjazdu do hipermarketu Carrefour.

Forma rozdysponowania:
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości.

Termin przetargu:
brak daty

Miejsce:
Urząd Miasta Torunia, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Grudziądzka 126B – sala konferencyjna nr 115 – I piętro.

Cena wywoławcza:
1.900.000 PLN

Termin wpłacania wadium:
brak daty

Postąpienie:
nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

Historia oferty:
I ustny przetarg nieograniczony odbył się w dniu 21 listopada 2017 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Jeden podmiot wpłacił wadium jednak nie przystąpił do przetargu.

Kontakt:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
ul. Grudziądzka 126B, 87-100 Toruń

 

 

 

Źródło pozyskania: Urząd Miasta w Toruniu.

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty