kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Wójt Gminy Świdnica ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych Pszenno dz. nr 65/98


67 000 PLN +VAT

22   

Data dodania: 2019-09-02

Cena:  67 000 PLN +VAT

Powierzchnia działki: 1000 m2

Powierzchnia lokalu:  m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: Urząd Gminy Świdnica;

Wójt Gminy Świdnica

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Pszenno:

Działka nr 65/97 o powierzchni 0,1012 ha

Działka nr 65/98 o powierzchni 0,1000 ha

Działka nr 65/114 o powierzchni 0,1001 ha

Teren, na którym zlokalizowane są działki nr 65/97, 65/98, 65/114 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Świdnica, obrębu Pszenno przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – symbol w planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Pszenno – 3.MN, 4.MN (Uchwała nr XLV/337/2013 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 maja 2013 roku).

Grunty sprzedawanych działek podlegają wyłączeniu z produkcji rolniczej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolniczej.

Wójt Gminy Świdnica – zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę wywoławczą do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanych nieruchomości w wysokości:

Działka nr 65/97 – 68.000,00 zł

Działka nr 65/98 – 67.000,00 zł

Działka nr 65/114 – 67.000,00 zł

Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej tj. 700,00 zł.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 % .

Dla w/w nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy – V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o numerze SW1S/00027188/2.

Nieruchomości są wolne od obciążeń i praw osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 października 2019 r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 (sala narad I piętro – pokój 206).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej:

Działka nr 65/97 – 6.800,00 zł

Działka nr 65/98 – 6.700,00 zł

Działka nr 65/114 – 6.700,00 zł

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 października 2019 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Świdnica). Przy wpłacie wadium należy wskazać numer lub numery działek, których wadium dotyczy oraz uczestnika (uczestników) biorących udział w przetargu.

Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu.

Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Urząd Gminy w Świdnicy Bank Spółdzielczy w Kobierzycach filia w Świdnicy 42 9575 0004 0000 1446 2000 0040 lub w kasie Urzędu Gminy Świdnicadowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.

Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim, posiadające ustrój wspólności majątkowej przystępując do przetargu bez obecności współmałżonka powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo.

Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Obowiązkiem nabywcy jest:

  • podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,

  • wpłacenie kwoty nabycia najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego,

  • zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna-sprzedaży,

  • poniesienie kosztów notarialnych i sądowych.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Świdnica.

Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek 730– 1530, wtorek 730– 1700, piątek 730– 1400 na stanowisku ds. Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4- sala operacyjna – stanowisko nr 105 lub telefonicznie pod nr 74 8523067 wew. 105.

Ogłoszenie opublikowano na stronie internetowej http://bip.gmina.swidnica.pl/start/nieruchomosci/rok-2019.

Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.

Świdnica, dnia 29.08.2019 r.

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty