kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran Poprzedni Kolejny
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Ustalenie ceny sprzedaży przy sprzedaży nieruchomości KOWR

Wysłane przez przetargweb na 24 kwietnia 2018
| 0

Cenę sprzedaży nieruchomości (lub cenę wywoławczą do przetargu) ustala się w wysokości nie niższej niż wartość tej nieruchomości określoną przy zastosowaniu sposobów jej ustalenia przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomościami. Wartość nieruchomości co do zasady określa rzeczoznawca majątkowy.
Przy ustalaniu ceny sprzedaży nieruchomości (lub ceny wywoławczej do przetargu) bierze się pod uwagę wartość nieruchomości oraz koszty poniesione na przygotowanie jej do sprzedaży (np. koszty wyceny, koszty prac geodezyjnych, koszty związane ze zgromadzeniem niezbędnej dokumentacji). W przypadku nieruchomości wydzierżawionej, na której Ośrodek w trakcie trwania umowy dzierżawy poniósł nakłady inwestycyjne i dotychczas nie nastąpił pełny zwrot ww. nakładów, przy ustalaniu ceny sprzedaży uwzględnia się nie zwróconą jeszcze część tych nakładów.
Cena sprzedaży nieruchomości regulowana jest w całości przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, chyba, że w ofercie sprzedaży skierowanej do osoby, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu tej nieruchomości albo w ogłoszeniu przetargu dopuszczona została możliwość i podane zostały warunki rozłożenia należności na raty, a następnie strony dokonały stosownych uzgodnień w tym zakresie.

Jeżeli nabywca przed zawarciem umowy sprzedaży wpłaci co najmniej 10% ceny, Ośrodek może rozłożyć spłatę pozostałej części ceny na roczne raty, na okres nie dłuższy niż 15 lat, gdy sprzedaż następuje bez przetargu, a także w wypadkach uzasadnionych względami społeczno-gospodarczymi, w szczególności w wypadku nabywania nieruchomości rolnej w celu utworzenia albo powiększenia gospodarstwa rolnego lub tworzenia miejsc pracy.

W przypadku sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków istnieje możliwość obniżenia ceny sprzedaży nie więcej niż o 50%, jeżeli nabywca zobowiąże się do dokonania na tej nieruchomości, w terminie określonym w umowie sprzedaży, nie dłuższym jednakże niż 5 lat od dnia jej zawarcia, nakładów w wysokości co najmniej uzyskanego obniżenia ceny sprzedaży tej nieruchomości lub zobowiąże się do przedłożenia najpóźniej w terminie 14 dni po upływie terminu wyznaczonego w umowie sprzedaży na dokonanie nakładów na tej nieruchomości lub przedłoży na rzecz Ośrodka zabezpieczenie ewentualnego roszczenia o zwrot kwoty obniżenia, przy czym suma zabez¬pieczenia nie może być niższa od kwoty obniżenia.

Szczegółowe przepisy dotyczące sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa określone są w ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. u. z 2015 r., poz. 1014, ze zm.), ustawie z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości ZWRSP oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 585), oraz rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów.

 

 

Źródło: www.kowr.gov.pl

Zostaw odpowiedź

Porównaj oferty